ENGLISH

典型案例

HANXI SERVICES

工业建筑
公共建筑
市政道桥

苏州南山维拉(Suzhou Nanshan Villa)

居住建筑

0

107

盐城创元金域花园(Yancheng Chuangyuan Jinyu Garden)

居住建筑

0

117

苏州创元临澜墅(Suzhou Chuangyuan Linlan Villa)

居住建筑

0

166